UPUTE ZA NOVU VERZIJU 2.0 OD 06.03.2012

Novosti:
Ubačena su tri nova taba:
1. Nova pomagala s popisom novih pomagala

2. Obloge s popisom obloga
3. Legenda

Omogućeno je pretraživanje po šifri, nazivu i staroj šifri (u novoj tablici pomagala). Kod rezultata pretraživanja program selektira pomagala koja odgovaraju upitu i prikazuje ih zelenom bojom. Klikom na "Sva pomagala" vraća se prikaz svih pomagala.
Novost je i kolona "Šifra obloge". Kod izbora obloge, potrebno je izabrati šifru obloge klikom na Obloge ili direktnim upisom u polje Šifra obloge. U tablici se obloga bira po šifri pomagala i po dimenzijama.
Račun se može printati na već postojeći obrazac (ispis samo podataka) ili se može printati na čisti papir uz ispis obrasca (ispis podataka i obrasca).
Ubačeno je polje "Broj maloprodajnog računa" u koje se upisuje broj maloprodajnog računa.
U općim podacima su ubačena polja "Adresa maloprodajne lokacije isporučitelja" te "Šifra maloprodajne lokacije".


UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA ORTPOM

Stvaranje novog računa:
1. Klik na Kreiraj novi račun
2. Upisati podatke (Broj računa, Prezime i ime, Br. osig. osobe)
3. Izabrati datume narudžbe i obračuna (klikom na strelicu desno)
4. Kod kreiranja novog računa program uvijek postavi glavni područni ured kojeg možete promijeniti klikom na strelicu u polju PU.
5. Broj bolesničkog lista i državu pišete samo kod pacijenata koji imaju bolesnički list - kod svih otalih ostavljate prazno.
6. Klik na Oslobođen sudj. ako je pacijent oslobođen ili na Dopunsko os. ako ima dopunsko. Ako pacijent sudjeluje s 15% oba polja ostaite bez kvačice.
Ako pacijent ima dopunsko treba upisati i broj dopunskog osiguranja
7. Izbor pomagala: Kliknite na traženo pomagalo u tablici desno te ga prebacite klikom na jedno od dva žuta polja (Izbor pomagala iz tablice). Možete ga prebaciti i dvoklikom u tablici (najprije ga klikom selektirate a onda ga dvoklikom prebacite). Ako imate dva ili više istih pomagala ponovno ga prebacite pri čemu se količina povećava za 1. Ako želite izbrisati izabrano pomagalo sa računa to možete napraviti dvoklikom na šifru pomagala u svijetlo plavom polju. Cijene pomagala možete mijenjati u tablici desno (kolona Cijena).
Pmagalo u tablici možete pronaći tako da počnete pisati šifru pomagala u polje Pronađi šifru u tablici.
8. Klikom na F5 na tipkovnici možete saznati koliki je iznos sudjelovanja kojeg plaća pacijent.
9. Klikom na Ispis računa (ili F12 na tipkovnici) ispisuje se račun na čistom papiru. Ako pacijent ima dopunsko onda se ispisuju dva računa ali vas program prije svakog ispisa upita želite li ispis. Klikom na Opcije-Izbor printera i postavke ispisa možete mijenjati postavke ispisa (izbor printera, broj kopija, kvaliteta ispisa itd.). Ako su vam crte pri ispisu tanke možete mijenjati i debljinu crta (Opći podaci-Debljina crta na računima). Klikom na Ispis potvrde (recepta) možete isprintati stražnju stranu potvrde. Prije nego prvi put isprintate potvrdu - isprintajte je na čistom papiru kako bi vidjeli treba li i koliko centrirati ispis (na tržištu postoji više proizvođača obrazaca). Ispis možete centrirati klikom na Opcije-Prilagodba ispisa potvrde (recepta) - možete pomicati sva ispisana polja grupno ili pojedinačno (lijevo-desno ili gore-dolje) - kliknite na polje ili više polja pa kliknite za pomak na jedno od 4 zelena polja. Također možete mijenjati i širinu kvadratića (za podatke koji se upisuju u kvadratićima). Nakon promjena treba kliknuti na Spremi promjene kako bi program memorirao novi obrazac. Klikom na Obrazac rp. možete izabrati jedan od 5 različitih obrazaca potvrde (recepta).
U polje Račun plaćen dana možete ako želite upisati datum kad je račun plaćen od strane HZZO-a. Klikom na Opcije-ispis računa (neplaćenih, plaćenih, svih) možete dobiti prikaz željenih računa.
U polje Bilješka možete ako želite upisati bilješku vezanu uz račune te ih na neki način grupirati po bilješci. Klikom na Opcije-Ispis računa po bilješci možete dobiti prikaz računa sa traženom bilješkom.
U poljima PDV je prikazan iznos PDV-a za osnovno i dopunsko osiguranje.
U tablici sa pomagalima u koloni V je oznaka vrste pomagala a u koloni P je slovo P kod pomagala na koja se obračunava PDV. U cijeni u koloni Cijena već je uračunat PDV onim pomagalima koja su u sustavu PDV-a.
U koloni Proizv upišite šifre proizvođača za svaki proizvod sukladno sklopljenom ugovoru s HZZO-om.

Pregled pojedinih računa:
1. Kliknite na strelice lijevo ili desno u polju na dnu stranice lijevo. Prva lijeva strelica pronalazi prvi račun, druga lijeva strelica prikazuje prethodni račun, prva desna strelica prikazuje slijedeći račun a druga desna strelica prikazuje posljednji račun. Klikom na Opcije-Prikaži račun broj... možete odmah pronaći željeni račun.

Kreiranje diskete i popratnog dopisa:
1. Klik na Pregled svih računa i kreiranje diskete
2. Klik na Izbor računa za disketu (izaberite vremenski interval (od početnog do završnog datuma po vašem izboru) za račune koje želite prikazati na disketi).
Program će svim računima iz traženog vremenskog intervala u tablici desno - u koloni Izbor staviti 1 za prvu skupinu područnih ureda, 2 za drugu skupinu područnih ureda itd. Za svaku skupinu područnih ureda morate napraviti posebnu disketu i popratni dopis. Ako želite neki račun isključiti sa diskete izbrišite mu broj u tablici a ako želite nekog uključiti upišite mu 1 ili neki drugi broj ovisno o tome u koju ga skupinu područnih ureda želite uključiti.
3. Klikom na Kreiraj disketu za označene račune kreirate disketu za HZZO. Bit ćete upitani za redni broj diskete kojeg možete modificirati po želji.

4. Sadržaj diskete možete pregledati klikom na Opcije-Pregled sadržaja diskete, pri čemu se otvara prikaz diskete - kliknite na željeni fajl i fajl će biti prikazan u Wordpadu.

Opći podaci
Prije nego uopće počneti koristiti program kliknite na Opći podaci i upišite vaše podatke. u polje Naslov računa : R- možete upisati 1 ili 2 (ovisno o tome jeste li tvrtka ili obrt). U polja Oznaka osnovnog osiguranja i Oznaka dopunskog osiguranja možete upisati broj ili znak koji označava račune za osnovno odnosno dopunsko osiguranje. Račun se formira od predbroja (npr. 02-), oznake osiguranja (npr 0), rednog broja računa (5 znamenki) npr. 0078 i teksta iza računa (npr. /06): dakle u ovom slučaju bi račun bio 02-00078/06.
Na početku nove kalendarske godine promijenite poslovnu godinu klikom na Opcije-Promjena poslovne godine. Podaci će se promijeniti tek nakon ponovnog pokretanja programa.

Arhiviranje podataka
Kod izlaska iz programa pokreće se arhiviranje podataka. Najbolje je arhivirati na memory key (flash disk). Dovoljno je uzeti memory key najmanjeg kapaciteta (128 Mb) (košta oko 80 kn).
Arhiviranje služi za zaštitu podataka u slučaju kvara računala.


Prije nego li pošaljete prvu disketu u HZZO, možete poslati sadržaj diskete mailom na inmed@inmed.hr kako bi se mogla izvršiti kontrola diskete!

Nadogradnje programa možete izvršiti na www.inmed.hr ili direktno iz programa klikom na Opcije-Nadogradnja programa preko Interneta (prethodno uključite vezu na Internet).

Informacije o programu možete dobiti na telefonima: 023/214-479 098/843-585 091/5655-916